Algemene voorwaarden met klantinformatie

 1. domein
  2. Aanbiedingen en servicebeschrijvingen
  3. Bestelproces en contractsluiting
  4. Prijzen en verzendkosten
  5. Levering, beschikbaarheid van goederen
  6. Betaalmethoden:
  7. Titelbehoud
  8. Garantie en garantie op materiaalfouten
  9. Aansprakelijkheid
  10. Opslag van de contracttekst
  11. Slotbepalingen
 2. domein
  1.1. Voor de zakelijke relatie tussen Scheunentraum GmbH, eigenaar: Sebastian Lück, Debyestraße 52, 52078 Aken (hierna “verkoper”) en de klant (hierna “klant”), zijn de volgende algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing in de versie die geldig was op het moment van de bestelling.

1.2. Voor vragen, klachten en klachten kunt u onze klantenservice op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur bereiken op het telefoonnummer 01737211117 en per e-mail op Info@Scheunentraum.de.

1.3. Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor een doel dat overwegend niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit (§ 13 BGB).

1.4. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan.

 1. Aanbiedingen en servicebeschrijvingen
  De presentatie van de producten in de onlineshop is geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling. Dienstbeschrijvingen in catalogi en op de websites van de verkoper hebben niet het karakter van een toezegging of waarborg.
  Alle aanbiedingen zijn geldig “zolang de voorraad strekt”, tenzij bij de producten iets anders is vermeld. Overigens blijven fouten voorbehouden.

Opmerking: Voer hieronder de relevante knoplabels in.
3. Bestelproces en contractsluiting
3.1. De klant kan vrijblijvende producten uit het aanbod van de verkoper selecteren en de knop gebruiken[in den Warenkorb] verzamelen in een zogenaamde winkelwagen. De productselectie kan in de winkelwagen worden gewijzigd, bijv. verwijderd. De klant kan dan op de knop in de winkelwagen klikken[Weiter zur Kasse] om het bestelproces te voltooien.

3.2. Via de knop[zahlungspflichtig bestellen] de klant dient een bindende aanvraag in om de goederen in het winkelwagentje te kopen. Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken en met de browserfunctie “terug” terugkeren naar het winkelwagentje of het bestelproces helemaal annuleren. Vereiste informatie is gemarkeerd met een asterisk (*).

3.3. De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en die de klant kan afdrukken met de functie “Afdrukken” (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen dat de bestelling van de klant door de verkoper is ontvangen en houdt geen aanvaarding van de aanvraag in. De koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen aan de klant heeft verzonden of overhandigd of de verzending binnen 2 dagen aan de klant heeft bevestigd met een tweede e-mail, een expliciete orderbevestiging of verzending van de factuur.

3.4. Als de verkoper vooruitbetaling mogelijk maakt, komt het contract tot stand met het verstrekken van de bankgegevens en het betalingsverzoek. Indien de verkoper, ondanks de vervaldag, de betaling niet heeft ontvangen binnen 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging, zelfs na een hernieuwd verzoek, herroept de verkoper het contract met als gevolg dat de bestelling nietig is en de verkoper geen leveringsplicht. De bestelling wordt dan zonder verdere gevolgen voor de koper en verkoper afgerond. Een reservering van het artikel voor vooruitbetaling wordt dus gemaakt voor maximaal 10 kalenderdagen.

 1. Prijzen en verzendkosten
  4.1. Alle op de website van de verkoper vermelde prijzen zijn inclusief de geldende wettelijke omzetbelasting.

4.2. Naast de vermelde prijzen brengt de verkoper verzendkosten in rekening voor de levering. De verzendkosten worden op een aparte informatiepagina en tijdens het bestelproces duidelijk aan de koper gecommuniceerd.

 1. Levering, beschikbaarheid van goederen
  5.1. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vindt levering plaats na ontvangst van het factuurbedrag.

5.2. Mocht de levering van de goederen ondanks drie leveringspogingen door schuld van de koper mislukken, dan kan de verkoper zich terugtrekken uit het contract. Eventueel gedane betalingen worden onmiddellijk aan de klant terugbetaald.

5.3. Indien het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper dit product buiten zijn schuld niet door zijn leverancier heeft geleverd, kan de verkoper de overeenkomst ontbinden. In dit geval zal de verkoper de klant onmiddellijk informeren en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Indien er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of de klant niet wil dat een vergelijkbaar product geleverd wordt, zal de verkoper de klant de eventueel reeds betaalde vergoeding onmiddellijk terugbetalen.

5.4. Klanten worden geïnformeerd over levertijden en leveringsbeperkingen (bijv. beperking van leveringen naar bepaalde landen) op een aparte informatiepagina of in de betreffende productbeschrijving.

 1. Betalingsmodaliteiten
  6.1. De klant kan kiezen uit de beschikbare betaalmethoden voordat hij het bestelproces voltooit. Op een aparte informatiepagina worden klanten geïnformeerd over de beschikbare betaalmiddelen.

6.2. Indien betaling per factuur mogelijk is, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur. Voor alle andere betaalmethoden dient de betaling vooraf te geschieden zonder enige aftrek.

6.3. Krijgen externe providers de opdracht om betalingen te verwerken, bijvoorbeeld PayPal. hun algemene voorwaarden zijn van toepassing.

6.4. Indien de vervaldatum van de betaling volgens de kalender wordt bepaald, is de klant reeds in gebreke door de datum te missen. In dat geval is de klant de wettelijke vertragingsrente verschuldigd.

6.5. De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen sluit de verkoper niet uit om verdere schade veroorzaakt door verzuim te claimen.

6.6. De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door de verkoper zijn erkend. De klant kan een retentierecht alleen uitoefenen als de vorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

 1. Eigendomsvoorbehoud
  De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat deze volledig zijn betaald.
 2. Garantie en garantie op materiaalfouten
  8.1. De garantie wordt bepaald volgens de wettelijke voorschriften.

8.2. De door de verkoper geleverde goederen zijn slechts gegarandeerd indien dit uitdrukkelijk is vermeld. Klanten worden geïnformeerd over de garantievoorwaarden voordat het bestelproces wordt gestart.

 1. aansprakelijkheid
  9.1. Voor de aansprakelijkheid van verkoper voor schade gelden de volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid, ongeacht de overige wettelijke aanspraakvereisten.

9.2. Verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade berust op opzet of grove schuld.

9.3. Bovendien is de verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige schending van essentiële verplichtingen, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen, waarvan de nakoming de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt. plaats en op wiens naleving de klant regelmatig vertrouwt. In dit geval is de verkoper echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare, contracttypische schade. De verkoper is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere verplichtingen dan die genoemd in de vorige zinnen.

9.4. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval van letsel aan leven, lichaam en gezondheid, voor een gebrek na aanvaarding van een garantie voor de kwaliteit van het product en voor bedrieglijk verborgen gebreken. De aansprakelijkheid op grond van de Wet productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

9.5. Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

 1. Opslag van de contracttekst
  10.1. De klant kan de contracttekst afdrukken voordat hij de bestelling bij de verkoper indient door in de laatste stap van de bestelling de afdrukfunctie van zijn browser te gebruiken.

10.2. De verkoper stuurt de klant ook een orderbevestiging met alle bestelgegevens naar het door hem opgegeven e-mailadres. Met de orderbevestiging, maar uiterlijk bij de levering van de goederen, ontvangt de klant ook een kopie van de algemene voorwaarden samen met de annuleringsvoorwaarden en de informatie over verzendkosten en leverings- en betalingsvoorwaarden. Als u zich in onze winkel heeft geregistreerd, kunt u de bestellingen die u heeft geplaatst in uw profiel zien. Daarnaast bewaren we de tekst van het contract, maar maken deze niet toegankelijk op internet.

Opmerking: Houd er rekening mee dat de link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ moet klikbaar zijn
11. Slotbepalingen
11.1. De plaats van jurisdictie en uitvoering is de statutaire zetel van de verkoper als de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is.

11.2. De contracttaal is Duits.

11.3. Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting (OS) voor consumenten: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.